Work, by default, links thumbnails to their pages, but alternatively you can specify an image to open in a lightbox as demonstrated here.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *